הז'אנרים
כל הז'אנרים

א. כללי
1. תקנון ותנאי השימוש אלו (להלן: "תנאי שימוש") מסדירים את השימוש באתר האינטרנט של חברת גט בוקס בע"מ ח.פ 515087294 (להלן: "המפעיל") בכתובת: www.getbooks.co.il (להלן: "האתר") ובכל השירותים המוצעים באמצעותו לרבות באפליקציה של החברה (להלן: "האפליקציה"). תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר ובאפליקציה לרבות הזמנת שירותים ורכישות.
2. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
3. הנך מצהיר בזאת כי הנך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.
4. תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
5. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים הנ"ל.

ב. הגדרות של מושגים בתקנון
6. בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון תנאי שימוש זה, יחולו ההגדרות הבאות:
6.1. "גולש"- כל גורם הגולש באתר, לרבות משתמש.
6.2. "גורם טכני חיצוני" - כל גורם המספק למפעיל שירותים טכניים ו/או מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה ו/או אחסון אתרים וכיו"ב בקשר עם האתר והאפליקציה.
6.3. "התקשרות" - עסקה או חוזה בין המפעיל לבין הגולש, לרבות למכירת טובין באמצעות האתר.
6.4. "יצירה"- יצירה ספרותית, אומנותית או אחרת שניתן לצפות בה ו/או להוריד אותה (Download) ו/או להשתמש בה (בתמורה או ללא תמורה) באמצעות האתר והאפליקציה.
6.5. "משתמש" - גולש אשר ביצע הליך הרשמה לאתר, בין בתמורה ובין אם ללא תמורה.
6.6. "תוכן" - כל מידע מכל סוג שהוא באתר, לרבות אך לא רק; יצירה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך לא רק; תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.
ג. רישום לצורך שימוש באתר
7. ביצוע רכישות דרך האתר והורדת תוכן דיגיטלי (Download) באמצעות האתר מותנה ברישום על-ידי הזנת כתובת דואר אלקטרוני תקינה, שם משתמש וסיסמה על-ידי הגולש (להלן: "הליך ההרשמה"). יובהר כי על הגולש למסור פרטים נכונים, אמתיים ומלאים. פרטים פיקטיביים ו/או שגויים עלולים למנוע את האפשרות מלהשתמש בשירות ולהביא לסיום ההתקשרות בין הצדדים. המפעיל רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספים או אחרים.
8. ניתן יהיה ליהנות משירותי האתר ו/או האפליקציה ולהשתמש בהם לאחר השלמת הליך ההרשמה ולאחר שהתקבלה הסכמת הגולש להסכם המקוון הנלווה לשירות.
9. יודגש כי לא ניתן לפתוח יותר מחשבון משתמש אחד בלבד וכי משתמש רשאי להגדיר באמצעות שם המשתמש וסיסמתו, עד סך של 5 מכשירי קצה.
10. בעת ההרשמה לשירות ו/או "מועדון לקוחות" של האתר באם יוקם בעתיד, הגולש עשוי להתבקש למסור פרטים נוספים לאלו שנמסרו בעת הליך ההרשמה לאתר. במקרה של שינוי פרטים ו/או אובדן הסיסמה ניתן יהיה לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של המפעיל בכתובת ([email protected]).
11. באחריות הגולש לשמור על כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
12. המפעיל רשאי, שלא לאפשר להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי המפעיל לבטל רישום גולש לשירות או לחסום את גישתו אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
12.1. אם הפר הגולש את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר ו/או האפליקציה;
12.2. אם בעת ההרשמה לשירות הגולש מסר פרטים שגויים בזדון;
12.3. אם הגולש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות המשתמשים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;
12.4. אם מסר הגולש את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו בעת הרישום לשירות לשימושו של גורם שלישי;
12.5. אם אמצעי התשלום שהוזן על ידי הגולש, ככל שנדרש, נחסם ו/או הוגבל לשימוש;
12.6. אם יש לגולש חוב כספי למפעיל וחוב זה לא הוסדר למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

ד. תוכן דיגיטלי
13. במקרה של הורדת תוכן דיגיטלי באמצעות האתר ו/או האפליקציה, החברה מעניקה רישיון בתשלום או ללא עלות לפי העניין. הרישיון הוא לא בלעדי, והוא מקנה שימוש אישי (לא מסחרי) בתוכן הדיגיטלי לשם גישה, קריאה ושימוש והכל בכפוף לתקנון ולתנאי שימוש אלה.
14. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לשנות ו/או להתקין מחדש באופן אוטומטי את התכנים הדיגיטליים המוצעים להורדה באתר ו/או בחנויות האפליקציה הרלוונטיות. המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. המפעיל מיישם אמצעים שונים לשמירה על הזכויות כאמור, ובכלל זה מטמיע באופן דיגיטאלי גלוי ו/או סמוי, לפי שיקול דעת המפעיל.
15. מובהר כי מערכות החברה תומכות במכשירים אלקטרוניים בגרסת מערכת הפעלה בהתאם לעדכוני גרסאות שייערכו מעת לעת במערכות Apple ו-Google, כיום, מערכות החברה תומכות בגרסאות: אנדרואיד 5 ו-IOS 10 ומעלה. מכשירים המופעלים על ידי מערכת הפעלה ישנות יותר, לא יוכלו להשתמש בשירותי החברה. מובהר כי ככל שיחולו עדכונים בגרסאות מערכת ההפעלה של Apple ו- Google, כך שהן לא יתמכו בגרסאות הנ"ל, גם מערכות החברה יעודכנו ולא יוכלו לתמוך בגרסאות אלה.
16. לא ניתן להעביר את התוכן הדיגיטלי מאמצעי קריאה אלקטרוני אחד לאחר בשל פתרון ניהול זכויות דיגיטלי בתכנים (DRM-Digital Rights Management) כאמור.
17. מערכת ניהול הזכויות הדיגיטליות כאמור אינה מאפשרת קריאה של קבצים שאינם מותאמים למערכת זו, ואין לעקוף, לשנות או לסכל את מאפייני הבטיחות, כללים מיוחדים או אפליקציה אחרות שמגינות על התוכן הדיגיטלי.
18. המפעיל אינו אחראי לפגמים ו/או טעויות דפוס אשר קיימים בספר בדיגיטלי, המועברים ישירות מהוצאות הספרים ו/או הסופרים עצמם.
19. יובהר כי המפעיל אינו אחראי להרשאה של הורים או אפוטרופוסים לקטינים שבאחריותם, בכל הנוגע לפעילות באתר ו/או באפליקציה ואגב כך הורדה במסגרת השירות ו/או חשיפה לתכנים, שאינם תואמים לגילם.
ה. מחירים
20. מחיר התוכן הדיגיטלי הקובע ואשר יחויב בגינו הגולש הינו המחיר המצוין באתר ו/או באפליקציה הרלוונטית במועד ביצוע ההזמנה.
21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את המחירים המפורטים כאמור וזאת ללא מתן הודעה מראש.
22. שינוי המחיר לא ישפיע על הזמנות שאושרו על ידי החברה לפני השינוי גם אם טרם סופקו.
23. המוצר ו/או השירות ו/או הרישיון באלה, יכול שיינתנו כנגד תמורה כספית, שתפורט כאמור באתר ו/או בממשק ההורדה של האפליקציה בחנויות האפליקציה הרלוונטיות ו/או באפליקציה הרלוונטית, בהיקף ובמידה מקובלים:
א. התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד.
ב. כלל המחירים המפורטים באתר, כוללים מע"מ.
ו. אספקת מוצרים
23. הביטול ניתן בכפוף לאמור בפרק "ביטול רכישת פריטים והחזרתם" שלהלן.
24. התנאים המוקדמים לביצוע הזמנת רכישה, ולאספקת הספרים ו/או האפליקציה הינם כדלקמן:
24.1. באמצעות חיוב כרטיס אשראי באתר ו/או באפליקציה שמובילה אל החנות המקוונת באתר:
(1) אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הגולש;
(2) קבלת אישור חברת כרטיס האשראי לביצוע העסקה.
24.2. באמצעות חיוב חשבון Pay Pal , באתר ו/או באפליקציה שמובילה אל החנות המקוונת באתר:
(1) אימות פרטי חשבון ה-pay pal שנמסרו על ידי הגולש;
(2) קבלת אישור חברת Pay Pal לביצוע רכישת הפריטים.
24.3. באמצעות חיוב מול החנות הסלולרית הרלוונטית:
(1) על פי מדיניותה של חנות האפליקציה הרלוונטית.
ז. זכויות קניין רוחני והאמצעים הננקטים להגן עליהם
25. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה - הינן של המפעיל בלבד ו/או ספקי התוכן שלו ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לו לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או האפליקציה ו/או שיווקן, לפי העניין.
26. אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או באפליקציה ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף 25 לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
27. מבלי לגרוע מהאמור ביחס לזכויות ביצירות יובהר, כי השימוש ביצירות מותר אך ורק כשהן בשלמותן ולצרכים אישיים ופרטיים בלבד של הגולש שרכש את היצירה. כל שימוש אחר ללא אישור מראש ובכתב של המפעיל – אסור בהחלט.
28. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה בכל מקום – חנות הספרים הדיגיטליים הינם קניינה הבלעדי של המפעיל ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה, בכתב ומראש.

ח. הגבלת שימוש
29. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או באפליקציה ו/או בתוכניהם בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש זה.
30. הזכויות ביצירות שייכות ליוצריהן, אשר הרשו למפעיל להשתמש ביצירות במסגרת האתר.
31. למעט בנוגע ליצירות כאמור, כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת ו/או הוסכם אחרת במפורש עם המפעיל.
32. הגולש מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב שלא:
32.1. לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות;
32.2. לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן;
32.3. לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגנים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי;
32.4. לעשות שימוש ברובוט, עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי;
32.5. להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד שלישי.
33. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגולש מתחייב בזאת לשפות את המפעיל בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את החברה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי הגולש ו/או אחר מטעמו.
ט. אחריות ושיפוי
34. האתר ו/או האפליקציה, ובכלל זה תוכנם ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בהם, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS).
35. השימוש באתר ו/או באפליקציה ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.
36. בשום מקרה לא תחול על המפעיל ו/או על מי מטעמו, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או באפליקציה.
37. מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר ו/או באפליקציה, מבוססות כידוע על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות שאינן בשליטת המפעיל. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
38. המפעיל ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לגולש לרבות, עיכובים באספקת מוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו.
39. מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים, יהא המפעיל רשאי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה, ולבטל את החיוב בגינה, באופן שיחשב (במקרה המוצדק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לגבי הסרת אחריותו של המפעיל במקרים כאמור), לפיצוי מלא ומוסכם על ידי הגולש בגין נזקים ו/או טענות ככל שישנם.
40. כאמור לעיל אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי המפעיל, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות הגולש בלבד. אין למפעיל שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות הגולש בלבד.
41. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם וכאשר יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעיל או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם.
42. החברה מכבדת את פרטיות הגולשים באתר ו/או באפליקציה, ככל שהדבר נתון לשליטתה.
43. הגולש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - כתוצאה מפעולה שביצע בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מהחברה בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר ו/או האפליקציה.
י. פרסומות וקישוריות
44. החברה אינם אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר החברה אינה מעידה על תמיכתה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך כי החברה אחראית ו/או שולטת בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.
יא. שימוש במידע והגנת הפרטיות
45. המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

יב. תוכן משתמשים
46. המפעיל רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, פרסום והעלאה של תכנים ומידע, לרבות פרסום חוות דעת של משתמשים בקשר לשירותים, תכנים ספרותיים סופרים ומשוררים ("תוכן משתמשים").
47. המפעיל ו/או מי מנציגיו שומרים לעצמם את הזכות למחוק מידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים, על פי שקול דעתם הבלעדי בין אם הפרסום מפר את הוראות תנאים אלו ו/או הדין ובין אם לאו.
48. משתמשי הקצה באתר ו/או באפליקציה נותנים בזאת את הסכמתם כי כל מידע אשר יימסר על ידם במסגרת תוכן המשתמשים ואשר יפורסם בו ייחשף בפני כל המשתמשים האחרים באתר ו/או כל המשתמשים האחרים ברשת האינטרנט. לפיכך, למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה בקשר למידע שפורסם במסגרת תוכן המשתמשים.
49. כל משתמש שיגיש תכנים או מידע לפרסום במסגרת תוכן המשתמשים מתחייב כי תוכן המידע הנמסר על ידו לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות של צד שלישי על פי כל דין, ו/או הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל המשתמשים מתחייבים שלא להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים:
49.1. מידע לא חוקי, ו/או מידע אשר מעודד לביצוע פעולות לא חוקיות על פי דיני מדינת ישראל.
49.2. מידע הפוגע במוניטין של צד שלישי כלשהו.
49.3. מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
49.4. מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי.
49.5. כל מידע אשר פוגע ו/או עלול לפגוע ברגשותיו של הציבור, לרבות מידע פורנוגרפי ו/או בעל אופי מיני בוטה, ו/או מטריד מינית, ו/או חומר גזעני, ו/או מאיים על צדדים שלישיים ו/או כולל שפה ומלל גס ו/או כל חומר אשר אסור להפיצו על פי דיני מדינת ישראל.
49.6. דבר פרסומת בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-, 1982.
49.7. כל מידע אשר תוכנו מהווה עילה לתביעה אזרחית ו/או אשר מפרה את דיני מדינת ישראל.
49.8. כל תוכן ומידע על קטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
49.9. מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, ו/או להפריע, ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו לרבות "סוסים טרויאניים", "וירוסים" "תולעים" וכן' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק לכל מאן דהוא וכן מידע המאפשר קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, חשבונות, מערכות מחשב, מאגר המידע של האתר, או רשתות ומחשבים אחרים הקשורים לאתר על ידי ביצוע הפעולות המנויות לעיל.
49.10. כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות הצפנות שונות לרבות סיסמאות ושמות משתמש, וכן מידע בגין ההצפנות כאמור.
50. החברה הנהלת האתר ומפעיליו רשאים להסיר מידע ו/או למחוק מידע מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים כאמור לעיל, וכן לחסום ו/או להפסיק ו/או להגביל השימושים משתמשי קצה, שהחברה ו/או הנהלת האתר חוששת כי משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
51. הגולש מאשר בזאת כי ידוע לו שלמפעיל אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות תוכן המשתמשים בכלל, ותגובות וחוות דעות של משתמשים ואי לכך המפעיל אינו יכול להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק תוכן המשתמשים.
52. פרסום של תוכן המשתמשים ו/או פרסום קישורים של צדדים שלישיים, אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו על ידי המפעיל ו/או הבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או אישור מאת המפעיל ו/או מי מטעמו וכל הסתמכות מצד המשתמשים על מידע ותכנים אלו הינה באחריותם הבלעדית.
במקרה של תקלה בתהליך ההורדה או הקריאה, יש לפנות למייל[email protected]
ברישום למימוש ההטבה הינך מאשר את תנאי המבצע.


יד. ביטול רכישת הפריטים והחזרתם
53. מובהר בזאת כי בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום.
54. המפעיל רשאי לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
54.1. אם נמסרו פרטים שגויים ו/או חסרים;
54.2. במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;
54.3. אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי ו/או PayPal;
54.4. אם המפעיל יידרש לכך בהתאם לדין;
54.5. תקלה בממשק החיובים והגביה באתר (וממילא תקלה דומה בממשק החיובים והגביה בחנויות האפליקציה הרלוונטיות) ;
54.6. אם יתברר למפעיל שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים;
54.7. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה;
54.8. אם יתברר למפעיל כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו;
54.9. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין;
54.10. במקרים שבהם נודע למפעיל והוכח לשביעות רצונו, שהרוכש פעל בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר ו/או האפליקציה ו/או התוכן הדיגיטלי שרכש, ו/או התכנים הכלולים באלה;
54.11. המפעיל ימצא לנכון לפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכשים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת ביצוע הרכישה, לפי עניין;
54.12. בכל מקרה כאמור, יציג המפעיל ללקוח את סיבת הביטול, וכן ישיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, בכפוף לתנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין;

יד. דין ושיפוט
55. תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.
56. מוסכם כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר ו/או באפליקציה תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
57. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
58. האמור לעיל בסעיף זה יחול בהתאמה ובפרט ביחס להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג 2013.