הז'אנרים
כל הז'אנרים

תקנון מבצעים שבוע הספר

א. כללי
1. תקנון מבצעים זה (להלן: "תקנון מבצעים") מסדיר את המבצעים החלים באתר האינטרנט של חברת גט בוקס בע"מ (להלן: "החברה") בכתובת: www.getbooks.co.il (להלן: "האתר") ובכל השירותים המוצעים באמצעותו לרבות באפליקציה של החברה (להלן: "האפליקציה") בתקופת זמן מוגדרת ב"שבוע הספר" שחל בחודש מאי 2015.
2. תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר ובאפליקציה לרבות הזמנת שירותים ורכישות בתקופת המבצעים.
3. תקנון מבצעים זה הינו זמני לתקופת המבצעים ואינו מחליף את תקנון "תנאי שימוש" באתר ובאפליקציה.
4. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
5. תקנון מבצעים זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצעים, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצעים שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים ממנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון מבצעים זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצעים, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון מבצעים זה לכל דבר ועניין.
7. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע הנמסר לה במסגרת המבצעים. יחד עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתתף במבצעים אם מידע ו/או תמונות שנמסרו במסגרת המבצעים יגיעו לידי צדדים שלישיים שלא בהרשאה, למעט במקרה של שימוש בזדון על ידי עובדי <החברה.
8. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
9. בכל מחלוקת בקשר עם המבצעים יהא בית המשפט המוסמך בית המשפט בתל אביב בלבד ולא כל בית משפט אחר מלבדו.
ב. תקופת המבצעים
10. המבצעים יחולו בשבוע הספר שמתקיים בתאריכים 13.6.15-3.6.15 (כולל).
ג. המבצעים
11. החברה מציעה 3 סוגי מבצעים, כמפורט להלן:
12. "מבצע ספר דיגיטלי" -מצטרף חדש לשירותי האתר והאפליקציה יהא זכאי להורדה בחינם של ספר דיגיטלי מהמגוון הקיים. יובהר כי ספר מתנה לא כולל ספרים המוגנים בחוק הגנת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (להלן :" חוק הגנת הספרות"). ללא "כפל מבצעים"
13. "מבצע תרומות ספרים"-החברה מזמינה את מבקרי שבוע הספר להביא ספרים משומשים למתחם החברה. החברה תתרום ספרים אלו לעמותות לפי בחירתה ובתמורה, החברה תעניק ספר דיגיטלי חינם להורדה ובנוסף תעניק 10% הנחה בעבור 10 ספרים ראשונים שירכשו באתר ובאפליקציה. יובהר כי המבצע אינו חל על ספרים המוגנים תחת חוק הגנת הספרות. ולא ינתנו "כפל מבצעים"
14. "מבצע כללי"- 20% הנחה על כל הספרים המצויים באתר ובאפליקציה, מבצע זה חל גם על ספרים המוגנים בחוק הגנת הספרות. ללא "כפל מבצעים"
ד. מדיניות מחירים
15. מחיר התוכן הדיגיטלי אשר יחויב בגולש בגין הזמנה הינו המחיר המצוין באתר ו/או בחנות האפליקציות הרלוונטית ו/או באפליקציה הרלוונטית, במועד ביצוע ההזמנה.
16. המחירים באתר הם מוצגים עם המחיר לפני ואחרי ההנחה המוצעת.
17. בתקופת המבצעים לא יחול כפל מבצעים מכל סוג שהוא - הנחה באתר תינתן מהמחיר הקטלוגי של הספר.
18. המוצר ו/או השירות ו/או הרישיון באלה, יכול שינתנו כנגד תמורה כספית, שתפורט כאמור באתר ו/או בממשק ההורדה של האפליקציה בחנויות האפליקציות הרלבנטיות ו/או באפליקציה הרלבנטית, בהיקף ובמידה מקובלים: א. התשלומים באתר מבוצעים במטבע ישראלי בלבד.
ב. כלל המחירים המפורטים באתר, כוללים מע"מ.
ה. ביטול רכישת הפריטים והחזרתם
19. מובהר בזאת כי בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14 ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לא תתאפשר החזרה של תוכן דיגיטלי שהורד באמצעות האתר, אלא אם התברר שהוא פגום.
20. ביטול רכישות שבוצעו בעבר בקשר עם האפליקציות בחנויות האפליקציות הרלוונטיות, יעשה לפי המדיניות הנהוגה בהן בלבד.
21. החברה רשאית לבטל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.1. אם נמסרו פרטים שגויים ו/או חסרים בעת ההרשמה;
1.2. במקרה של הפרה של תנאים אלו, לרבות הפרה צפויה;
1.3. אי תשלום ו/או קבלה אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי ו/או paypal;
1.4. אם החברה תידרש לכך בהתאם למדיניות והסכמיה עם הנהלות חנויות האפליקציות הרלוונטיות;
1.5. תקלה בממשק החיובים והגביה באתר (וממילא תקלה דומה בממשק החיובים והגביה בחנויות האפליקציות הרלוונטיות) ;
1.6. אם יתברר לחברה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא הרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים;
1.7. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה;
1.8. אם יתברר לחברה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו;
1.9. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין;
1.10. במקרים שבהם נודע לחברה והוכח לשביעות רצונו, שהרוכש פעל בניגוד לתקנון תנאי שימוש ו/או בניגוד להוראות הדין בקשר עם האתר ו/או האפליקציות ו/או התוכן הדיגיטלי שרכש, ו/או התכנים הכלולים באלה;
1.11. החברה ימצא לנכון לפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכשים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת ביצוע הרכישה, לפי עניין;
1.12. בכל מקרה כאמור, תציג החברה ללקוח את סיבת הביטול, וכן תשיב ללקוח כל סכום ששולם, ככל ששולם על ידו, בכפוף לתקנון תנאי שימוש ו/או הוראות הדין;
22. החברה רשאית בכל שלב לבטל את המבצעים או לשנות את תנאיו מכל סיבה שהיא, ואם עשתה כן לא תהיה למי מהמשתתפים במבצעים ו/או המבקשים להשתתף במבצעים כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בגין השינוי ו/או הביטול.