הז'אנרים
כל הז'אנרים

תקנון ותנאי השתתפות בתחרות חידון טריוויה:

א. כללי

1. בכפוף להוראות הדין ותקנון זה, מארגנת חברת גט בוקס בע"מ (להלן: "החברה"), תחרות חידון נושא פרסים (להלן: "החידון/משחק").

2. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.

3. חידון זה נועד לשם השעשוע והבידור.

4. ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

5. במקרה של סתירה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים ו/או שונים לגבי החידון, באמצעי התקשורת ו/או בכל פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

ב. תקופת המשחק

6. המשחק יתקיים במסגרת אתר האינטרנט של החברה

www.getbooks.co.il 7. המשחק יתקיים בין התאריכים 7.9.2015-15.9.2015 (להלן: "תקופת המשחק").

8. למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית, בכל עת, לסיים את המשחק ו/או להפסיקו ו/או לחדשו.

ג. המשחק

9. כל משתתף יתבקש לענות נכונה על 5 שאלות טריוויה.

10. לצורך פתרון השאלות ניתן להיעזר בפרק הראשון של הספר, שנמצא לרשות המשתתפים: http://bit.ly/1Q8lZxs .

11. כמו כן, לצורך פתרון השאלות בחידון, מותר ואף רצוי להיעזר גם באתרי האינטרנט השונים.

12. כל משתתף יכול להיכנס להגרלה רק פעם אחת, ולזכות פעם אחת בלבד.

ד. דירוג המשתתפים והפרס

13. מבין כל המשתתפים בתחרות העונים נכונה על השאלות, יוגרלו

14. זוכים שיקבלו במתנה כרטיס זוגי לאירוע לפי בחירתם מאירועי הפסטיבל אייקון (להלן:" הפרס") – פסטיבל המדע הבדיוני והפנטזיה (להלן: "הפסטיבל").

15. הכרטיס הזוגי כולל אירוע לבחירת הזוכה ממבחר האירועים של הפסטיבל והכל לפי המפרט המוצג באתר הפסטיבל: http://program.iconfestival.org.il

16. כמות הכרטיסים לאירועים בפסטיבל הינה מוגבלת ואינה תלויה בחברה ולכן אם לא נותרו כרטיסים לאירוע המבוקש, תינתן האפשרות לקבלת כרטיסים לאירוע חלופי מתוך אירועי הפסטיבל. לזוכים מומלץ להקדים ולבקש את כרטיס הזכייה לאירוע ספציפי.

17. במידה ויהיו פחות מ-15 פותרים נכונה, הזוכים יוגרלו בין מי שענו על 4 מתוך 5 השאלות נכון.

18. קבלת הפרס כפופה ליצירת קשר עם החברה לתיאום האירוע המבוקש באמצעות הודעת דואר אלקטרוני.

19. הפרס ימתין לזוכה בקופת הפסטיבל ויינתן בכפוף להצגת תעודת זהות לאימות שם הזוכה.

20. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

21. במידה והזוכה לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר.

22. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו. ה. פרסום שם הזוכה והודעה על הזכייה

23. ההרשמה לתחרות מהווה הסכמה מטעם המשתתף לפרסום שמו (בין היתר לצורך גילוי נאות ופתיחות מול שאר המשתתפים), בהתאם לשיקול דעת החברה.

24. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לפסול ו/או לבטל, בכל עת, אם יעלה החשש להתנהלות בלתי תקינה. התנהלות בלתי תקינה כאמור תקבע בלעדית ע"י החברה ולא יהיה ניתן לערור על החלטתה זו.

25. הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, בתוך 3 ימי עסקים מתום סיום תקופת התחרות, באמצעות הדואר האלקטרוני על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת השתתפותו במשחק.

26. מובהר כי אם לא ניתן יהיה להשיג את תשובת הזוכה תוך 72 שעות ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני, לא יהיה הזוכה זכאי לקבל את הפרס אשר יועבר לזוכה ההא אחריו והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ו. ביטול המשחק

27. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים, תקופה או את המשחק כולו בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, זכות זו שמורה גם במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף במשחק, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת המשחק, תאריך המשחק, תקופתו או כל מועד המצוין בו, סוג וכמות הפרס/ים, ואופן חלוקת הפרס, על פי שיקול דעתה. האמור לא יזכה בהחזר כשלהו לרבות אך לא רק, החזרי עמלות והפסדים.

ז. תנאים נוספים ואחריות

28. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול המשחק ו/או תוצאותיו ו/או בנושא פרשנות התקנון, ניתנת לחברה זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים במשחק.

29. החברה ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל סוג שהוא בקשר לפרס ומימושו ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושו. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, המחאה, מכירה, הסבה או החלפה. הזוכה לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.

30. החברה ומי מטעמה אינם נושאים באחריות מכל סוג שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרס הזכיה במסגרת המשחק, או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בפרס ו/או מימושו. ח. דין, שיפוט, התיישנות ופיקוח

31. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במשחק הינה 2 חודשים ממועד סיומו.

32. המשחק בפיקוח משרד עוה"ד "דוד ביטון, משרד עורכי דין" מרח' ז'בוטינסקי 35 ברמת גן. ט. סופיות תנאי ההשתתפות

33. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצג, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה.

34. בהשתתפותך במשחק כמשתתף, הנך מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה להלן וכי אתה מסכים לכל האמור בו ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה.

35. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר האינטרנט של החברה. טל"ח